Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
- 80 -
Radio-pogon
Ručno podešavanje postaje
1. Pritisnite tipku POWER ON/OFF
u
. Na displayu se
pojavljuje aktualna frekvencija.
2. Pritisnite tipku TUNING UP
g
, da biste povećali
frekvenciju.
3. Pritisnite tipku TUNING DOWN
g
, da biste frekvenciju
smanjili.
Automatsko traženje postaje
Možete pozvati pretragu za postajama. Kuhinjski
radio u tom slučaju pretražuje frekvencije, sve dok
ne pronađe postaju.
1. Pritisnite tipku POWER ON/OFF
u
.
2. Držite tipku TUNING UP
g
pritisnutu dvije sekunde:
kuhinjski radio-uređaj traži postaju sa slijedećom
većom vrijednosti frekvencije.
3. Držite tipku TUNING DOWN
g
pritisnutu dvije sekunde:
Kuhinjski radio-uređaj traži postaju sa slijedećom
manjom vrijednosti frekvencije.
Ponovite ove korake, sve dok ne pronađete
odgovarajući odašiljač.
Memoriranje postaje
Pomoću memorijskih tipki 1/3 PRESET, 2/4 PRESET
o
možete memorirati 4 postaje.
1. Pritisnite tipku POWER ON/OFF
u
.
2. Potražite odašiljač na način opisan u poglavlju
Radio-pogon
“.
3. Pritisnite tipku STORE
f
. Prikaz „M“ se pojavljuje
na displayu, a trepti oznaka „MEM“.
4. Pritisnite jednu od tipaka 1/3 PRESET, 2/4 PRESET
o
,
kojoj želite dodijeliti dotičnu postaju.
Pritisnite odgovarajuću memorijsku tipku u više
navrata za željeno memorijsko mjesto (npr.
jednom tipku
1/3 PRESET za memorijsko mjesto 1,
dva puta tipku
1/3 PRESET za memorijsko mjesto 3).
5. Pritisnite tipku STORE
f
ponovo. Odašiljač je
memoriran.
Za podešavanje memoriranih postaja pritisnite
u radio-modusu u više navrata odgovarajuću
memorijsku tipku (
1/3 PRESET, 2/4 PRESET
o
), dok
se broj memorijskog mjesta ne pojavi na
displayu.
Podešavanje glasnoće
Za vrijeme radio-pogona pritisnite tipku
ALARM 1/VOL+
y
, da biste povećali glasnoću.
Pritisnite tipku
ALARM 2/VOL-
i
, da biste smanjili
glasnoću.
Uključivanje pojačanja basa
Za vrijeme radio-pogona pritisnite tipku MODE
SET/BASS
j
, da biste uključili pojačanje basa.
Na displayu se pojavljuje prikaz BASS.
Pritisnite tipku
MODE SET/BASS
j
, da biste poja-
čanje basa ponovo isključili. Prikaz BASS na
displayu se gasi.
Aretiranje
Kuhinjski radio-uređaj možete aretirati (zaključati),
kako neovlaštene osobe ili djeca ne bi mogli mijenjati
podešene postavke.
Držite tipku
STORE
f
pritisnutu.
Na displayu se pojavljuje simbol ključa.
Za uklanjanje blokade ponovo držite tipku
STORE
f
pritisnutu, dok simbol ključa ne nestane.
Podešavanje vremena automatskog
isključivanja
Možete podesiti vrijeme automatskog isključivanja,
nakon kojeg će se radio-uređaj automatski isključiti.
Pritisnite tipku
A.O.T.
d
. Radio-uređaj se even-
tualno uključuje. Na displayu se pojavljuje
prikaz „120 AOT“.
U više navrata pritisnite tipku
A.O.T.
d
, da biste
vrijeme isključivanja u koracima od 5 minuta
podesili na vrijednost od 120 do 5 minuta.
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 80