Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
- 20 -
Jeśli włączy się alarm...
i wybrana jest opcja budzenia „Radio“, to
włączy się radio i będzie grało na określonym
poziomie głośności przez 1 godzinę. W tym
przypadku głośności nie można regulować.
Aby wyłączyć budzenie, naciśnij przycisk
ALARM
1/VOL+
y
lub ALARM 2/VOL-
i
.
i wybrana jest opcja budzenia „Sygnał
akustyczny“, to przez 10 minut będzie
rozbrzmiewał sygnał akustyczny. Aby
wyłączyć budzenie, naciśnij przycisk
ALARM 1/VOL+
y
lub ALARM 2/VOL-
i
.
Słuchanie radia
Ręczne wyszukiwanie stacji
1. Naciśnij przycisk POWER ON/OFF
u
. Na wyś-
wietlaczu pojawi się aktualna częstotliwość.
2. Naciśnij przycisk TUNING UP
g
, aby zwiększyć
częstotliwość.
3. Naciśnij przycisk TUNING DOWN
g
, aby
zmniejszyć częstotliwość.
Automatyczne wyszukiwanie stacji
Radioodbiornik umożliwia wyszukiwanie stacji
radiowych przez cały zakres częstotliwości i zatrzy-
manie się przy pierwszej odnalezionej stacji radiowej.
1. Naciśnij przycisk POWER ON/OFF
u
.
2. Naciśnij przycisk TUNING UP
g
i przytrzymaj go
przez 2 sekundy: radio kuchenne wyszukuje
kolejną stację radiową na zakresie częstotliwości
w kierunku do góry.
3. Naciśnij przycisk TUNING DOWN
g
i przytrzymaj
go przez 2 sekundy: radio kuchenne wyszukuje
kolejną stację radiową na zakresie częstotliwości
w kierunku do dołu.
Powtórz te kroki, aż do ustawienia stacji radiowej.
Programowanie stacji radiowych
Za pomocą przycisków pamięci 1/3 PRESET, 2/4
PRESET
o
można zaprogramować 4 stacje radiowe.
1. Naciśnij przycisk POWER ON/OFF
u
.
2. Wyszukaj stację radiową, patrz rozdział
„Słuchanie radia“.
3. Naciśnij przycisk STORE
f
. Na wyświetlaczu
pojawi się litera „M“ i pulsuje wskazanie
MEM“.
4. Naciśnij jeden z przycisków 1/3 PRESET, 2/4 PRESET
o
określający miejsce, pod którym chcesz
zaprogramować daną stację.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk pamięci
w zależności od wybranego miejsca w pamię-
ci (na przykład: jeden raz przycisk
1/3 PRESET
dla miejsca w pamięci nr 1, dwukrotnie przycisk
1/3 PRESET dla miejsca w pamięci nr 3).
5. Naciśnij ponownie przycisk STORE
f
. Stacja
radiowa zostaje zaprogramowana.
Aby włączyć zaprogramowaną stację radiową,
w trybie radia naciśnij kilkakrotnie odpowiedni
przycisk pamięci (
1/3 PRESET, 2/4 PRESET
o
) aż
na wyświetlaczu pojawi się numer danego
miejsca w pamięci.
Ustawianie głośności
W trybie radia naciśnij przycisk ALARM 1/VOL+
y
,
aby zwiększyć głośność.
Naciśnij przycisk
ALARM 2/VOL-
i
, aby zmniejszyć
głośność.
Włączenie podkreślania basów
W trybie radia naciśnij przycisk MODE SET/BASS
j
,
aby włączyć podkreślanie basów. Na wyświe-
tlaczu pojawi się wskazanie BASS.
Naciśnij ponownie przycisk
MODE SET/BASS
j
,
aby wyłączyć podkreślanie basów. Wskazanie
BASS zniknie z wyświeltacza.
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 20