Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
Tento odsek celý vyplňte a priložte k zariadeniu!
Zreteľne vypíše odosielateľ:
Priezvisko
Meno
Ulica
PSČ/obec
Krajina
Telefón
Dátum a podpis
Opis poruchy:
Záruka
ELBYT
Masarykova 16/B
080 01 Prešov
Slovensko
Tel. +421 (0) 51 7721414
Fax. +421 (0) 51 7721414
e-mail: support.sk@kompernass.com
www.mysilvercrest.de
Pre zabezpečenie bezplatného
priebehu opravy sa prosím spojte
so Service Hotline. Pripravte si preto
doklad o predaji.
Kuchynské rádio KH2281
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 71