Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
- 22 -
Gwarancja i serwis
Urządzenie objęte jest trzyletnią gwarancją, licząc
od daty zakupu. Jeśli mimo starań producenta
o przestrzeganie jak najwyższych standardów
jakości zaistnieje jakikolwiek powód do reklamacji,
prosimy o kontakt z infolinią serwisu.
Jeśli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe
drogą telefoniczną, pracownik infolinii poda:
numer reklamacji (numer RMA) oraz
adres, na który można odesłać produkt w
ramach gwarancji.
W przypadku wysyłania urządzenia proszę dołączyć
kopię pokwitowania zakupu (paragonu kasowego).
Urządzenie musi być zapakowane w sposób gwa-
rantujący jego bezpieczny transport i z wyraźnie
widocznym numerem RMA. Przesyłki bez numeru
RMA nie będą załatwiane.
UWAGA:
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady
materiałowe lub produkcyjne.
Gwarancją nie są objęte
• części ulegające zużyciu
• uszkodzenia delikatnych części, takich jak
przełączniki bądź akumulatorki.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku
domowego, a nie do zastosowań przemysłowych
i profesjonalnych. Gwarancja traci ważność
w przypadku niewłaściwego używania urządzenia,
używania niezgodnego z przeznaczeniem, użycia
siły lub ingerencji w urządzenie dokonywanej poza
naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi.
Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa
ustawowych praw do rękojmi.
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 22