Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
- 14 -
RADIO KUCHENNE
KH2281
Dane techniczne
Urządzenie spełnia podstawowe wymogi oraz odno-
śne przepisy dyrektywy dotyczącej kompatybilności
elektromagnetycznej 2004/108/E oraz dyrektywy
dotyczącej urządzeń niskonapięciowych
2006/95/EG.
Przyłącze sieciowe: AC 220 - 240 V
~
50 Hz
Pobór mocy: 5 W
Pobór mocy
w stanie gotowości: 0,7 W
Temperatura robocza: +5
~
+35°C
Wilgotność: 5
~
90 %
(przy braku kondensacji)
Wymiary
(dł. x szer. x wys.): 305 x 157 x 45 mm
Masa: ok. 800 g
Klasa ochrony: II/
Baterie podtrzymujące zasilanie
2x 1,5 V, typu AAA/LR03/Micro
(brak w komplecie)
Zakres częstotliwości radioodbiornika
UKF (FM) : 87,5 – 108,5 MHz
Urządzenie może odbierać stacje radiowe nadające
w zakresie częstotliwości od 87,5 do 108,5MHz.
W każdym kraju mogą obowiązywać różne przepisy
odnośnie przydzielonych zakresów częstotliwości
radiowych. Należy pamiętać, że informacji odbie-
ranych poza przydzielonym zakresem częstotliwości
radiowych nie można przetwarzać, przekazywać
osobom trzecim ani wykorzystywać niezgodnie z ich
przeznaczeniem.
Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem
Radio kuchenne jest przeznaczone do ustawienia lub
montażu pod szafką.
Radio kuchenne jest przeznaczone do odbioru stacji
radiowych nadających w zakresie FM oraz do budze-
nia sygnałem akustycznym lub radiem.
Radio kuchenne nie jest przeznaczone do zastoso-
wań przemysłowych lub w rzemiośle.
Szkody spowodowane używaniem urządzenia nie-
zgodnie z przeznaczeniem nie są objęte gwarancją!
Wskazówki bezpieczeństwa
Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób
(w tym również dzieci) z ograniczoną spra-
wnością fizyczną, sensoryczną bądź umysło-
wą lub z brakiem doświadczenia i /
lub wiedzy, chyba że dla ich bezpieczeństwa
będą przebywały pod opieką dorosłej osoby
lub zostaną poinstruowane przez osobę
sprawującą opiekę o sposobie użytkowania
urządzenia.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urzą-
dzeniem.
Po każdym użyciu i przed przystąpieniem do
czyszczenia, wyciągaj wtyczkę z gniazdka
w celu uniknięcia przypadkowego włączenia
urządzenia.
Sprawdzić, czy urządzenie i wszystkie jego
części nie wykazują widocznych uszkodzeń.
Bezpieczeństwo urządzenia gwarantowane jest
wyłącznie, jeżeli urządzenie jest w niezawodnym
stanie.
Wtyczka musi być zawsze łatwo dostępna,
aby w sytuacji awaryjnej możliwe było jak
najszybsze odłączenie urządzenia od
zasilania elektrycznego.
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 14