Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
- 65 -
4. Ceruzkou označte štyri body pre vyvŕtanie
otvorov.
5. Vyznačte miesta otvorov ostrým predmetom
(jamkovačom, šidlom, nebožiecom).
6. Pevne priskrutkujte montážnu dosku
q
skrutkami,
ktoré sú súčasťou dodávky.
7. Nasaďte kuchynské rádio šikmo dvoma vyhĺ-
beninami na výčnelky na montážnej doske
q
.
Stlačte kuchynské rádio nahor, až počuteľne zaklapne.
Upevnite anténu kúskom lepiacej pásky, aby
nevisela nadol.
Umiestnenie kuchynského rádia
Neumiestňujte kuchynské rádio bez montážnej dosky
q
. Reproduktor by bol v takom prípade zakrytý
a nebolo by počuť hudbu.
Ak chcete kuchynské rádio umiestniť pomocou
dodanej montážnej dosky
q
:
1. Súčasne stlačte nadol dve aretovacie páčky
w
na zadnej strane prístroja. Vytiahnite montážnu
dosku
q
dozadu a snímte ju.
2. Zasuňte oba výčnelky na montážnej doske
q
do priehlbín vzadu na spodnej strane
kuchynského rádia.
3. Stlačte prednú časť montážnej dosky
q
pevne
nadol, až počuteľne zaklapne. Teraz môžete
kuchynské rádio postaviť na miesto.
Ak chcete montážnu dosku
q
odmontovať, siahnite
palcami pod montážnu dosku
q
a potlačte ju
vpred a nahor, aby sa uvoľnila. Snímte montážnu
dosku
q
.
Uvedenie do prevádzky
Vloženie zálohovacích batérií
Zálohovacie batérie zabezpečujú, že ani pri výpadku
siete nestratíte nastavený čas, dátum, čas budenia
a SDA (Special Day Alert). Potrebujete na to dve
1,5 V batérie veľkosti AAA. Tieto nie sú súčasťou
dodávky.
1. Otvorte kryt priestoru pre batérie
a
na
spodnej strane kuchynského rádia.
2. Vložte doňho batérie. Dajte pritom pozor na
ich správnu polaritu.
3. Zatvorte kryt priestoru pre batérie
a
.
Kryt musí počuteľne zaklapnúť.
Upozornenie:
Zálohovacie batérie je treba aspoň raz ročne
skontrolovať a v prípade potreby vymeniť.
Napájanie prístroja
Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky. Na displeji
sa zobrazí čas hodnotou „00:00.
00“.
Aby ste mohli na rádiu využívať funkciu budíka,
najprv musíte nastaviť dátum a čas podľa postupu
uvedeného ďalej.
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 65