Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
- 50 -
KUCHYŇSKÉ RÁDIO
KH2281
Technické údaje
Tento přístroj splňuje základní požadavky a další
relevantní předpisy směrnice 2004/108/ES o
elektromagnetické kompatibilitě, stejně jako směrnici
2006/95/ES o nízkonapěťových zařízeních.
Připojení k síti: AC 220 - 240 V
~
50 Hz
Příkon: 5 Watt
Příkon
Standby: 0,7 W
Provozní teplota: +5
~
+35 °C
Vlhkost: 5
~
90 %
(bez kondenzace)
Rozměry (D x Š x V): 305 x 157 x 45 mm
Hmotnost: ca 800 g
Třída ochrany: II/
Zálohovací baterie
2x 1,5 V, typ AAA/LR03/mikro
(není součástí dodávky)
Rozsah frekvencí rádia:
VKV (FM): 87,5 – 108,5 Mhz
Technické podmínky přístroje umožňují nastavení
frekvenčního pásma v rozsahu VKV FM 87,5 -
108,5 MHz.
V různých zemích mohou existovat odlišné národní
předpisy pro přidělené rádiové frekvence. Upozorňuje-
me Vás, že informace přijímané mimo přidělená
rozhlasová kmitočtová pásma je zakázáno komerčně
využívat, předávat třetím osobám nebo je jinak
zneužívat.
Účel použití
Kuchyňské rádio je určeno k postavení nebo k montáži
pod závěsnou skříňku.
Kuchyňské rádio je určeno k příjmu rozhlasových stanic
FM a k buzení zvukovým signálem nebo rádiem.
Kuchyňské rádio není určeno pro použití v
podnikatelských a průmyslových prostorách.
Na škody, které byly způsobeny nesprávným použitím
zařízení, se záruka nevztahuje!
Bezpečnostní pokyny
Tento přístroj není určen k tomu, aby jej použí-
valy osoby (včetně dětí), které mají omezené
fyzické, senzorické nebo duševní schopnosti či
nedostatek zkušeností a/nebo znalostí, ledaže
by jej používaly pod bezpečnostním dohledem
zodpovědné osoby nebo by od ní obdržely
pokyny, jak přístroj používat.
Děti by neměly být ponechány bez dozoru,
aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
Abyste se vyhnuli neúmyslnému zapnutí přístroje,
vyjměte po každém jeho používání a před
každým čištěním zástrčku ze sítě.
Zkontrolujte, zda na přístroji a jeho částech
nejsou viditelná poškození. Zařízení může být
bezpečné pouze tehdy, pokud je v bezvadném
stavu.
Síťová zástrčka musí být vždy snadno přístupná,
aby v případě nouze mohl být přístroj rychle
odpojen od elektrické sítě.
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Přístroj připojte pouze do řádně instalované
a uzemněné zásuvky. Síťové napětí se musí
shodovat s údaji na typovém štítku přístroje.
IB_KH2281_Ar5027_LB4 15.07.2008 9:07 Uhr Seite 50