Silvercrest KH2281-08-V1 Clock Radio User Manual


 
KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH2281-07/08-V1
KITCHEN RADIO
Operating instructions
RADIO KUCHENNE
Instrukcja obsługi
KONYHAI RÁDIÓ
Használati utasítás
KUHINJSKI RADIO
Navodila za uporabo
KUCHYŇSKÉ RÁDIO
Návod k obsluze
4
KITCHEN RADIO
KUCHYNSKÉ RÁDIO
Návod na obsluhu
RADIO ZA KUHINJU
Upute za upotrebu
KÜCHENRADIO
Bedienungsanleitung
KH 2281
CV_KH2281_AR5027_LB4 15.07.2008 9:01 Uhr Seite 1