Philips SA3245 Portable Multimedia Player User Manual


 
SA3214
SA3215
SA3216
SA3224
SA3225
SA3226
SA3244
SA3245
SA3246
¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ·Õè¤Ø³ÊÑ觫×éÍáÅÐ
ÂÔ¹´ÕμŒÍ¹ÃѺÊÙ‹¼ÅÔμÀѳ±¢Í§ Philips!
à¾×èÍãËŒ¤Ø³ä´ŒÃѺ»ÃÐ⪹͋ҧàμçÁ·Õè
¨Ò¡ºÃÔ¡Ò÷Õè Philips ÁͺãËŒ
â»Ã´Å§·ÐàºÕ¹¼ÅÔμÀѳ±¢Í§¤Ø³·Õè
www.philips.com/welcome
à¤Ã×èͧàÅ‹¹à¾Å§áÅÐÇÔ´ÕâÍ´Ô¨ÔμÍÅ