Philips AE 2170 Portable Radio User Manual


 
TROUBLESHOOTING
If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for
repair. If you are unable to remedy the problem by following these hints,
consult your dealer or service centre.
Warning:
Under no circumstances should you try to repair the set
yourself, as this would invalidate your guarantee.
No power
Wrong battery polarity
Insert batteries correctly
– Batteries exhausted
Replace batteries
Clock inaccurate/ does not work
Time not adjusted/ battery exhausted
See CLOCK TIME SETTING
No sound (see also No power)
Volume is turned down
Turn up volume
Severe radio hum/distortion
FM reception poor
Extend and position the FM pigtail aerial
Set too close to TV, computer, etc.
Move set away from other electrical equipment
This product complies with the radio interference requirements of the
European Union
The model number is found on the bottom of the set.
The production number is in the battery compartment.
ENGLISH
POWER SUPPLY
Batteries
Insert as indicated three alkaline batteries, type R6, UM3 or AA.
for operation of the radio only
Remove the batteries from the set if they are exhausted or not to be
used for a long time.
Batteries contain chemical substances, so they should be
disposed of properly
Environmental note:
The packaging may be separated into two materials: cardboard (box)
and polyethylene (bags). Please observe the local regulations regarding
the disposal of these packaging materials.
Your set consists of materials which can be recycled and reused if
disassembled by a specialized company. Ask about local regulations on
recycling your old set.
Do not dispose of exhausted batteries with your household waste.
CLOCK TIME SETTING
The clock operates on a watch battery. When you need to replace the clock
battery, remove the clock piece and take it to a jeweller or watch repairer
for battery replacement.
1
Unscrew the clock cap to open the clock compartment.
2
Place your hand over the clock and gently tip the unit forwards to
release the clock into your hand.
3
Pull and turn the clock winder to adjust the time. When the time is set,
push the winder back into position.
4
Insert the clock piece back into the compartment and replace the cap
tightly.
RADIO RECEPTION
1
Press the POWER button to switch on the radio.
The power indicator lights up
2
Press VOLUME 3 or 4 once or more to adjust volume level.
3
Adjust FM/LW switch to select waveband.
4
Turn TUNING to tune to radio stations.
To improve reception
FM: A pigtail antenna is tucked inside the battery compartment. Open the
battery door to obtain the pigtail. Extend and position the pigtail through
the pigtail outlet (located on the lower edge of the battery door) before you
replace the battery door securely.
LW (AM): The set is provided with a built-in aerial. Turn the entire set to
find the best position.
5
Press the POWER button again to switch off the radio.
The power indicator goes out.
GENERAL INFORMATION
IMPORTANT
NOT to be immersed or put into continuous contact with water!
Do not expose the set to rain, moisture, or high humidity for long
periods of time, or to excessive heat e.g. heating equipment, cars
parked in direct sunlight.
Use a soft, slightly dampened chamois leather to clean the housing. Do
not use any strong or corrosive cleaning agents such as thinner,
benzene, etc. as these may spoil your set.
Portable Radio
AE2170
AE 2170 - Portable Radio
Meet PHILIPS at the internet http://www.philips.com
Printed in Hong Kong TC text/RB/9846
POWER
AE2170 Portable Radio
530
VOLUME
TUNNING
LW
KHz
MHz
FM
88
92
96
100
104
108
630
800
1000
1300
1600
VOLUME 4 , 3
POWER
POWER indicator
CLOCK
CLOCK CAP
TUNING
TUNNING
POWER
AE2170 Portable Radio
AE2170 Portable Radio
VOLUME
VOLUME
TUNNING
LW
530
KHz
MHz
FM
88
92
96
100
104
108
630
800
1000
1300
1600
530
KHz
MHz
FM
88
92
96
100
104
108
630
800
1000
1300
1600
LW
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌË Í
Ô‡‚‡Ï ÔÓÚ·ËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ î‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂ Ì ӄ‡Ì˘˂‡ÂÚ Ëı.
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ Ú˜ÂÌË ӉÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â ӷ̇ÛÊÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ï‡ÚÂˇ·ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚ·ËÚÂθ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔӘ„Ó, ̇
·ÂÒÔ·ÚÌ˚È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËfl. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ̇ ÔË
Òӷβ‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:
1. àÁ‰ÂÎË ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓθÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË,
Ô˘ÂÏ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl ΢Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛʉ. àÁ‰ÂÎË ‰ÓÎÊÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò
Òӷβ‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë Ú·ӂ‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
2. é·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl ̇
ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙˈˇθÌ˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.
3. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl Ì ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ̇ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl,
‚ÓÁÌËͯË ‚ ÂÁÛθڇÚÂ:
‡) ıËÏ˘ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı Ô‰ÏÂÚÓ‚, ̇ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl;
·) ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚Íβ˜‡fl, ÌÓ Ì ӄ‡Ì˘˂‡flÒ¸,
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl Ì ÔÓ Â„Ó ÔflÏÓÏÛ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ̇Û¯ÂÌË Ô‡‚ËÎ Ë Ú·ӂ‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, ·ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
̇ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚‰ÂÌ˚ β·˚ÏË ËÌ˚ÏË
Îˈ‡ÏË ÍÓÏ ӷÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl,
Û͇Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛ͈ËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.
4. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ̇ ÔÓ Ô‰˙fl‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚ Ò
ÓË„Ë̇ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ú‡ÎÓ̇ ÓË„Ë̇· ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜Â͇, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.
5. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl ΢Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛʉ, Ë Ì ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ̇
ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚ ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚ı ˆÂÎÂÈ.
èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËχ îËÎËÔÒ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËfl:
ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ꇉËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËθÌËÍË, χ„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚ χ„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl, Ëϲ˘‡fl
Ì·Óθ¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.
ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓ̇θÌ˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂ΂ËÁÓ˚ (‚Íβ˜‡fl ÔÓÂ͈ËÓÌÌ˚Â), ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌ˚ χ„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚Íβ˜‡fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚ ‚ˉÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ˚ (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â), ˆËÙÓ‚˚ ÒoÚo‚˚ ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡Á̇˜ÂÌËfl.
îËχ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎflÂÚ ·Óθ¯Ó ‚ÌËχÌË ͇˜ÂÒÚ‚Û ‚˚ÔÛÒ͇ÂÏÓÈ
ÔÓ‰Û͈ËË. èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Â ‰Îfl ΢Ì˚ı (·˚ÚÓ‚˚ı) ÌÛʉ Ò
Òӷβ‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
Ô‚˚ÒËÚ¸ ÓÙˈˇθÌ˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡ı ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ.
îËχ îËÎËÔÒ
î‡ÍÒ: (095)755-69-23
ÈESKA REPUBLIKÁ
V‡STRAHA!
Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné manipulaci s pøístrojem (v
rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu v|dy svìøte specializovanému
servisu.
NEBEZPEÈÍ!
Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních spínaèù hrozí nebezpeèí neviditelného
laserového záøení!
Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového paprsku.
ZÁRUKA
Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve vytáhnìte sí†ovou
zástrèku.
Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.
SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a
kvapkajúcou vodou!
CLOCK CAP
LW/ FM
TUNING
BATTERY DOOR
•FM
•LW
PIGTAIL aerial
3x
R6, UM3 or AA cells
êìëëäàâ
èàíÄçàÖ
ŇڇÂË
ÇÒÚ‡‚¸Ú ÚË ˘ÂÎÓ˜Ì˚ ·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ R6, UM3 ËÎË ÄÄ Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ,
ÚÓθÍÓ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ‡‰ËÓ.
쉇ÎËÚ ·‡Ú‡ÂË ËÁ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÂÒÎË ÓÌË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸ ËÎË Ì ·Û‰ÛÚ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.
ŇڇÂË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚
‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸Òfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
á‡Ï˜‡ÌËfl ÔÓ Óı‡Ì ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚:
ìÔ‡Íӂ͇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡Á‰ÂÎÂ̇ ̇ ‰‚‡ χÚÂˇ·: ͇ÚÓÌ (ÍÓӷ͇)
Ë ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ (ϯÍË). è ÓÒËÏ Ç‡Ò Òӷβ‰‡Ú¸ ÏÂÒÚÌ˚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ‚˚·ÓÒ‡ ˝ÚËı ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚.
LJ¯Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ χÚÂˇÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
ˆËÍÛÎËÓ‚‡Ì˚ Ë ‚ÚÓ˘ÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ëı ‡Á·ÓÍË
ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ô‰ÔËflÚËÂÏ. ìÁ̇ÈÚ ÏÂÒÚÌ˚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ˆËÍÛÎflˆËË ‚‡¯Â„Ó ‚˚¯Â‰¯Â„Ó ËÁ ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
ç ‚˚·‡Ò˚‚‡ÈÚ ·‡Ú‡ÂË ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‚‡¯ËÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË.
ìëíÄçéÇäÄ ÇêÖåÖçà óÄëéÇ
ó‡Ò˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ̇ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ·‡Ú‡ÂË. ÖÒÎË ÌÛÊÌÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ·‡Ú‡² ˜‡ÒÓ‚,
Û‰‡ÎËÚ ·ÎÓÍ ˜‡ÒÓ‚ Ë ÓÚÌÂÒËÚ Ëı ‚ χÒÚÂÒÍÛ˛ ÔÓ ÂÏÓÌÚÛ ˜‡ÒÓ‚ ‰Îfl
Á‡ÏÂÌ˚ ·‡Ú‡ÂË.
1
éÚ‚ËÌÚËÚ Í˚¯ÍÛ ˜‡ÒÓ‚ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ˜‡ÒÓ‚Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ.
2
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÍÛ Ì‡‰ ˜‡Ò‡ÏË Ë ÓÒÚÓÓÊÌÓ Ì‡ÍÎÓÌËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ÔÂ‰
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ¸ ˜‡Ò˚.
3
Ç˚ÚflÌËÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚ ‚Á‚Ó‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
‚ÂÏfl. èÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ‚ÂÏfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, Á‡‰‚Ë̸Ú ‚Á‚Ó‰ÌÓÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ ËÒıÓ‰ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
4
ÇÒÚ‡‚¸Ú ·ÎÓÍ ˜‡ÒÓ‚ Ó·‡ÚÌÓ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ë ÔÓ˜ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Í˚¯ÍÛ
̇ ÏÂÒÚÓ.
POLSKI
ZASILANIE
Baterie
W¬o¿yæ trzy baterie alkaliczne typu R6, UM3 lub AA do kieszeni
bateryjnej zgodnie ze schematem - tylko dla zasilania radia.
Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli ulegnå wyczerpaniu lub urzådzenie nie
bêdzie u¿ytkowane przez d¬u¿szy czas.
Baterie zawierajå szkodliwe substancje chemiczne, dlatego nale¿y
wyrzucaæ je do odpowiednich kontenerów.
Informacje ekologiczne:
Opakowanie mo¿na rozdzieliæ na dwa odrêbne materia¬y: karton (pud¬o)
oraz polietylen (torby foliowe). Prosimy o przestrzeganie przepisów
lokalnych dotyczåcych wyrzucania tego typu materia¬ów.
Urzådzenie sk¬ada siê z materia¬ów, które mogå zostaæ poddane
procesowi recyklingu i odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana
firma. Prosimy o zwrócenie uwagi na miejscowe przepisy odnoœnie
recyklingu przestarza¬ego sprzêtu.
Nie wolno wyrzucaæ zu¿ytych baterii razem z odpadkami domowymi.
REGULACJA ZEGARA
Zegar dzia¬a na bateriê od zegarka. Je¿eli musimy wymieniæ bateriê, nale¿y
wyjåæ zegar i zabraæ do zegarmistrza lub sklepu jubilerskiego w celu
wymiany baterii.
1 Odkrêciæ pokrywê zegara dla otwarcia kieszeni.
2 Delikatnie uchwyciæ zegar i przesunåæ do przodu w celu zdjêcia
z zestawu.
3 Wyciågnåæ i obróciæ pokrêt¬o dla regulacji czasu. Po ustawieniu czasu
nacisnåæ pokrêt¬o z powrotem.
4 W¬o¿yæ zegar z powrotem, zamocowaæ pokrywê.
èêàÖå êÄÑàé
1
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ POWER ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ‡‰ËÓ.
à̉Ë͇ÚÓ ˝ÌÂ„ËË Á‡ÊË„‡ÂÚÒfl.
2
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ VOLUME 3 ËÎË 4 Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÓÚ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË.
3
éÚ„ÛÎËÛÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎfl FM/LW ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
‚˚·‡Ú¸ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÌ.
4
èÓ‚ÂÌËÚ Û˜ÍÛ TUNING ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇ÒÚÓËÚ¸Òfl ̇
‡‰ËÓÒڇ̈ËË.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ÔËÂÏ
FM: èÓ‚ÓÎӘ̇fl ‡ÌÚÂÌ̇ ÒÎÓÊÂ̇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ. éÚÍÓÈÚÂ
Í˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚ‡Ú¸ ÔÓ‚ÓÎÓ˜ÌÛ˛
‡ÌÚÂÌÌÛ. ê‡ÒÚflÌËÚÂ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ‚ÓÎÓ˜ÌÓÈ ‡ÌÚÂÌÌ˚ ˜ÂÂÁ
ÓÚ‚ÂÒÚË ‰Îfl Ì (ÓÌÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ ‚ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl
·‡Ú‡ÂÈ), ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡‰ÂÊÌÓ Á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ.
LW (AM): ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò̇·ÊÂÌÓ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ‡ÌÚÂÌÌÓÈ. èÓ‚ÂÌËÚ ҇ÏÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇ÈÚË Ì‡ËÎÛ˜¯Â ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
5
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ POWER ¢ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‡‰ËÓ.
à̉Ë͇ÚÓ ˝ÌÂ„ËË „‡ÒÌÂÚ.
éÅôÄü àçîéêåÄñàü
ÇÄÜçé
çÖ éèìëäÄíú ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ ‚Ó‰Û Ë ËÁ·Â„‡Ú¸ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚È
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ‚Ó‰ÓÈ!
é·Â„‡ÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‰Óʉfl, ‚·„Ë ËÎË ‚˚ÒÓÍÓÈ ‚·ÊÌÓÒÚË
̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ‡ Ú‡ÍÊ ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl
˜ÂÁÏÂÌÓÈ ÚÂÔÎÓÚ˚, Í‡Í Ì‡ÔËÏÂ, ‚·ÎËÁË ÓÚÓÔËÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ËÎË
‚ ‡‚ÚÓχ¯Ë̇ı, Ô‡ÍËÛ˛˘ËıÒfl ̇ ÔflÏÓÏ ÒÓÎ̘ÌÓÏ Ò‚ÂÚÂ.
ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ÍÓÔÛÒ‡ ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ïfl„ÍÓÈ, Ò··Ó ۂ·ÊÌÂÌÌÓÈ Á‡Ï¯ÂÈ.
ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÒËθÌ˚ÏË ËÎË ÍÓÓ‰ËÛ˛˘ËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl
˜ËÒÚÍË, Í‡Í Ì‡ÔËÏÂ, ‡Á·‡‚ËÚÂÎÂÏ, ·ÂÌÁÓÎÓÏ Ë Ú.‰., Ú.Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ‚‡¯Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
ODBIÓR RADIOWY
1 W¬åczyæ radio klawiszem POWER.
Zapali siê lampka zasilania.
2 Nacisnåæ VOLUME 3 lub 4 dla ustawienia si¬y g¬osu.
3 Wybraæ pasmo radiowe klawiszem FM/LW.
4 Dostroiæ siê do stacji radiowej pokrêt¬em TUNING.
Poprawa warunków odbioru
FM: Antena znajduje siê w kieszeni bateryjnej. Otworzyæ kieszeñ dla
wyjêcia anteny. Wyciågnåæ i umieœciæ antenê w otworze antenowym
(znajdujåcym siê w dolnej czêœci pokrywy bateryjnej) przed za¬o¿eniem
pokrywy z powrotem.
LW (AM): Odbiornik posiada wbudowanå antenê wewnêtrznå. W celu
poprawy odbioru nale¿y obracaæ ca¬ym zestawem.
5 Nacisnåæ ponownie POWER w celu wy¬åczenia radia.
Lampka zasilania zgaœnie.
INFORMACJE OGÓLNE
UWAGA
NIE wolno zanurzaæ urzådzenia w wodzie, ani nara¿aæ na sta¬y
kontakt z wodå!
Nie wolno wystawiaæ urzådzenia na dzia¬anie deszczu ani wilgoci przez
d¬u¿szy okres czasu, oraz nara¿aæ na dzia¬anie silnych Ÿróde¬ ciep¬a, np.
kaloryferów, lub bezpoœrednich promieni s¬onecznych w samochodzie
stojåcym na s¬oñcu.
Zabrudzenia i kurz na obudowie urzådzenia powinny byæ usuwane
miêkkå, lekko zwil¿onå œciereczkå irchowå. Do czyszczenia nie wolno
u¿ywaæ silnych œrodków czyszczåcych, takich jak rozcieñczalniki, benzen,
itp., mogåcych uszkodziæ obudowê.
ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ
Ç ÒÎÛ˜‡Â ӷ̇ÛÊÂÌËfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË, ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÓÚÌÂÒÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ χÒÚÂÒÍÛ˛, ÒΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ô˂‰ÂÌÌ˚ ÌËÊ ÔÛÌÍÚ˚.
ÖÒÎË ‚‡Ï Ì ۉ‡ÎÓÒ¸ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ô˂‰ÂÌÌ˚ı
ÌËÊ ÒÓ‚ÂÚÓ‚, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ‚‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ ËÎË ‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ χÒÚÂÒÍÛ˛.
è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ: çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸
ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ, Ú.Í. ˝ÚÓ Î˯ËÚ ‚‡Ò „‡‡ÌÚËË.
çÂÚ ˝ÌÂ„ËË
çÂÔ‡‚Ëθ̇fl ÔÓÎflÌÓÒÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈ
ÇÒÚ‡‚¸Ú ·‡Ú‡ÂË Ô‡‚ËθÌÓ
ŇڇÂË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸
á‡ÏÂÌËÚ ·‡Ú‡ÂË
ó‡Ò˚ ˉÛÚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ / Ì ‡·ÓÚ‡˛Ú
ÇÂÏfl Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ/·‡Ú‡ÂË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸
ëÏ. ìëíÄçéÇäÄ ÇêÖåÖçà óÄëéÇ
çÂÚ Á‚Û͇ (ÒÏ. Ú‡ÍÊ çÂÚ ˝ÌÂ„ËË)
ÉÓÏÍÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ̇ ÏËÌËÏÛÏ
ì‚Â΢¸Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸
ëËθÌÓ „Û‰ÂÌËÂ/ËÒ͇ÊÂÌË ÔË ‡‰ËÓÔËÂÏÂ
ë··˚È ÔËÂÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ FM
Ç˚ÚflÌËÚÂ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ‚ÓÎÓ˜ÌÓÈ ‡ÌÚÂÌÌ˚ FM
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ ÒÎ˯ÍÓÏ ·ÎËÁÍÓ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ
Ë Ú.‰.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ‰Û„Ó„Ó ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËfl ÔÓ ‡‰ËÓËÌÚÂÙÂÂ̈ËË,
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚Ï ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â
çÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ̇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
çÓÏÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ·‡ÚÂÂÈ.
USUWANIE USTEREK
W przypadku usterki, przed oddaniem zestawu do naprawy nale¿y sprawdziæ
poni¿szå listê. Je¿eli pomimo wskazówek problemu nie uda¬o siê zlikwidowaæ,
nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym sprzedawcå lub serwisem.
Ostrze¿enie: W ¿adnym wypadku nie wolno próbowaæ naprawiaæ
zestawu we w¬asnym zakresie, oznacza to bowiem utratê gwarancji.
Brak zasilania
Z¬e ustawienie biegunów baterii
W¬o¿yæ baterie we w¬aœciwy sposób
– Wyczerpane baterie
Wymieniæ baterie
Zegar nie dzia¬a / dzia¬a z usterkami
¯le ustawiony czas/ wyczerpane baterie
Patrz REGULACJA ZEGARA
Brak dŸwiêku (patrz te¿: Brak zasilania)
¯le wyregulowana si¬a g¬osu
Zwiêkszyæ si¬ê g¬osu
Szum/zak¬ócenia radiowe
S¬aby odbiór fal FM
Wyciågnåæ i ustawiæ antenê teleskopowå FM
Urzådzenie znajduje siê zbyt blisko telewizora, komputera, itp.
Oddaliæ radio innego sprzêtu elektrycznego.
Producent zastrega mo¿liwoœæ wprowadzania technicznych.
Urzådzenie spe¬nia normy Unii Europejskiej dotyczåce poziomu zak¬óceñ
radiowych.
Typ urzådzenia znajduje siê na spodzie obudowy.
Numer seryjny znajduje siê w kieszeni bateryjnej.