Philips AE6360 Portable Radio User Manual


 
ééÅÅôôÄÄüü ààççîîééêêååÄÄññààüü
èèËËÌÌÎÎÂÂÊÊÌÌÓÓÒÒÚÚËË ((ÍÍÎβ˛˜˜ÂÂÌÌ˚˚ ÍÍÓÓÏÏÔÔÎÎÂÂÍÍÚÚ))
ëÚÂÂÓ̇ۯÌËÍË
ÅÅììÑÑúúííÖÖ ééëëííééêêééÜÜççõõ èèêêàà èèééããúúááééÇÇÄÄççàààà ççÄÄììòòççààääÄÄååàà
ÅÅÂÂÁÁÓÓÔÔÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚ¸¸ ÔÔÓÓÒÒÎÎÛÛ¯¯ËËÌÌËË::
ëÎÛ¯‡ÈÚ ÔË Ò‰ÌÂÈ „ÓÏÍÓÒÚË. èÓÒÎۯ˂‡ÌË ÔË ·Óθ¯ÓÈ
„ÓÏÍÓÒÚË ÏÓÊÂÚ Ì‡ÌÂÒÚË ‚‰ ‚‡¯ÂÏÛ ÒÎÛıÛ!
ÅÅÂÂÁÁÓÓÔÔÒÒÌÌÓÓÒÒÚÚ¸¸ ËËÊÊÂÂÌÌËË::
ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ̇ۯÌË͇ÏË ÔË ‚ÓʉÂÌËË
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ËÎË ÔË ÂÁ‰Â ̇ ‚ÂÎÓÒËÔ‰Â, Ú.Í. ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË
Í ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛!
ììïïééÑÑ
è‰Óı‡ÌflÈÚ ӷÓÛ‰Ó‚‡ÌË ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‰Óʉfl, ‚·„Ë,
ÔÂÒ͇ ËÎË ÓÚ ÒÎ˯ÍÓÏ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (̇ÔËÏÂ,
ÓÚÓÔÎÂÌËfl).
ÑÎfl Û‰‡ÎÂÌËfl Ô˚ÎË, „flÁË Ë ÓÚÔ˜‡ÚÍÓ‚ ԇθˆÂ‚ Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÒΉÛÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚·ÊÌÓÈ Á‡Ï¯ÂÈ. ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ËÎË ‡·‡ÁË‚˚, Ú.Í. ÓÌË
ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ‚‡¯Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
ç‡ÒÚÓfl˘Â ËÁ‰ÂÎË Óڂ˜‡ÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ
‡‰ËÓËÌÚÂÙÂÂ̈ËË, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚Ï ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ
ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â
çÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‡ ÌÓÏÂ
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl - ‚ÌÛÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ.
PHILIPS ‚˚ ̇ȉÂÚ ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ: http:/www.philips.com
ùùççÖÖêêÉÉééëëççÄÄÅÅÜÜÖÖççààÖÖ
ÅÅÚÚÂÂËË ((ÔÔÓÓ ÓÓÔÔˆˆËËËË))
éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ӉÌÛ
˘ÂÎÓ˜ÌÛ˛ ·‡Ú‡² ÚËÔ‡ ÄÄÄ, RO3 ËÎË UM4, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ
‚ÌÛÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ.
쉇ÎËÚ ·‡Ú‡² ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ó̇ ‡Áfl‰Ë·Ҹ ËÎË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ·Û‰ÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË.
èèêêààÖÖåå êêÄÄÑÑààééÇÇÖÖôôÄÄççààüü
11
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ
PPOOWWEERR
‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
OONN
.
22
èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË ‚ „ÌÂÁ‰Û p.
33
èÂÂÍβ˜ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ
BBAANNDD
‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
FFMM
ËÎË
MMWW
.
44
Ç˚·ÂËÚ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Û˜ÍË
TTUUNNIINNGG
.
FFMM::
ç‡Û¯ÌËÍË Ë„‡˛Ú Óθ ‡ÌÚÂÌÌ˚ FM. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÔÓÎÓÊÂÌË ̇ۯÌËÍÓ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
MMWW::
èÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ‡ÌÚÂÌÌÓÈ. èÓ‚ÂÌËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇ÈÚË ÔÓÎÓÊÂÌË ‰Îfl ̇ËÎÛ˜¯Â„Ó ÔËÂχ.
55
éÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û͇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Û˜ÍË
VVOOLLUUMMEE
.
ÑÎfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÓ„Ó ·‡ÒÓ‚Ó„Ó ÛÒËÎÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
‚˚Íβ˜‡ÚÂθ
PPOOWWEERR
‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
DDBBBB
.
66
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ, ÔÂÂÍβ˜ËÚÂ
‚˚Íβ˜‡ÚÂθ
PPOOWWEERR
‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
OOFFFF
.
êêÛÛÒÒÒÒÍÍËËÈÈ
GENERAL INFORMATION
Accessories (included)
Stereo headphones
TAKE CARE WHEN USING HEADPHONES
Hearing Safety:
Listen at a moderate volume. Use at high volume can impair your
hearing!
Traffic Safety:
Do not use headphones while driving or cycling as you may cause an
accident!
MAINTENANCE
Do not expose the set to rain, moisture, high humidity, sand or
excessive heat e.g. heating equipment.
Use a damp chamois cloth to wipe dust, dirt and fingerprints from
the set. Do not use cleaning agents or abrasives as these may spoil
your set.
This product complies with the radio interference requirements of the
European Community
The model number can be found at the back of the set and the
production number in the battery compartment.
POWER SUPPLY
Battery (optional)
Open the battery door and insert one alkaline battery,
type AAA, R03 or UM4, as indicated in the battery compartment.
Remove the battery from the set if exhausted or if the set is not to
be used for a long time.
RADIO RECEPTION
1 Set the POWER switch to ON.
2 Connect the headphones to the p socket.
3 Set the BAND selector to FM or MW.
4 Select your station using the TUNING control.
FM: The headphone lead functions as the FM-aerial. Keep it
extended and position accordingly.
MW: Uses the built-in aerial. Turn the set to find the best position.
5 Adjust the sound with the VOLUME control
To obtain the Dynamic Bass Boost, set the POWER switch to
DBB.
6 To switch off the radio, set the POWER switch to OFF.
English
AE 6360 - Pocket Radio
Meet PHILIPS at the internet: http://www.philips.com
TC text/ct/RB/9636d
Instructions for use
àçëíêìäñàà èé ùäëèãìÄíÄñàà
Instrukcja obstugi
Návod na pou|itie
Návod k pou|ití
Használati utasítás
AE 6360 Pocket Radio
black film width 78 mm portrait
ÈESKA REPUBLIKÁ
V‡STRAHA!
Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné
manipulaci s pøístrojem (v rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k
nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani
nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu v|dy svìøte
specializovanému servisu.
NEBEZPEÈÍ!
Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních spínaèù hrozí nebezpeèí
neviditelného laserového záøení!
Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového paprsku.
ZÁRUKA
Tento pøístroj byl vyroben s nejvìt∂í peèlivostí a nejmodernìj∂ími
v¥robními metodami. Jsme pøesvìdèeni, |e vám bude bezchybnì
slou|it, pokud budete dodr|ovat pokyny v návodu. V pøípadì jakékoli
závady se laskavì obra†te na svého obchodníka nebo pøímo na
servisní organizaci firmy Philips. Dbejte té|, aby vám prodávající øádnì
vyplnil záruèní list.
Pokud by v∂ak byly na pøístroji shledány cizí zásahy, nebo byl
obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruèní nároky zanikají.
Záruèní doba je dvanáct mìsícù ode dne prodeje.
Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve
vytáhnìte sí†ovou zástrèku.
Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.
AE 6360
DYNAMIC BASS BOOST
FM STEREO
AM FM
503
700
900
1200
1600
108
104
100
96
88
KHz
MHz
AE 6360
AM FM
503
700
900
1200
1600
108
104
100
96
88
KHz
DYNAMIC BASS BOOST
FM STEREO
MHz
AE 6360
DYNAMIC BASS BOOST
FM STEREO
AM FM
503
700
900
1200
1600
108
104
100
96
88
KHz
MHz
AE 6360
AM FM
503
700
900
1200
1600
108
104
100
96
88
KHz
DYNAMIC BASS BOOST
FM STEREO
MHz
BAND
TUNING
VOLUME
• ON
• DBB
• OFF
•AM
•FM
BAND
TUNING
VOLUME
• ON
• DBB
• OFF
•AM
•FM
p
Headphones
Band
Tuning
Volume
Power
Dial scale
English
êêÛÛÒÒÒÒÍÍËËÈÈ
Polski
magyar
Èesky
Slovenèina
XP AE 6360/14 01-02-2000 14:32 Pagina 1