Philips AE1605 Portable Radio User Manual


 
AE1605
P
O
C
K
E
T
R
A
D
IO
M
H
z
kHz
x10
FM
MW
2x R6/UM3/AA
AERIALDIAL LENSVOL/ OFF
TUNING
BAND
FM•MW
p
TUNING
BAND
MW
FM
TROUBLESHOOTING
If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for
repair. If you are unable to remedy a problem by following these hints,
consult your dealer or service centre.
WARNING: Under no circumstances should you try to repair the
set yourself, as this will invalidate your guarantee.
No power /sound
Wrong battery polarity
Insert batteries correctly
Batteries exhausted
Replace batteries
Volume is turned down
Turn up volume
Headphones still connected for speaker option
Disconnect headphones
Headphones not properly inserted
Insert headphones properly
Severe radio hum/distortion
FM aerial not fully extended
Extend FM aerial fully
Set too close to TV, computer, etc.
Move set away from other electrical equipment
The model number is located on the bottom of the set
and the production number inside the battery compartment.
ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛
χÒÚÂÒÍÛ˛, ÔÓ‚Â¸Ú Ô˂‰ÂÌÌ˚ ÌËÊ ÔÛÌÍÚ˚. ÖÒÎË ‚‡Ï Ì ۉ‡ÎÓÒ¸
ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ÌËÊ ÒÓ‚ÂÚÓ‚,
ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò ‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ ËÎË ÂÏÓÌÚÌÓÈ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ:
çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸
ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ, Ú.Í. ˝ÚÓ Î˯ËÚ ‚‡Ò
„‡‡ÌÚËË.
çÂÚ ˝ÌÂ„ËË/Á‚Û͇
çÂÔ‡‚Ëθ̇fl ÔÓÎflÌÓÒÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈ.
ÇÒÚ‡‚¸Ú ·‡Ú‡ÂË Ô‡‚ËθÌÓ.
ŇڇÂË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸.
á‡ÏÂÌËÚ ·‡Ú‡ÂË.
ÉÓÏÍÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ̇ ÏËÌËÏÛÏ.
ì‚Â΢¸Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸.
ç‡Û¯ÌËÍË ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ˚ ‰Îfl ÓÔˆËË ÍÓÎÓÌÓÍ.
éÚÒÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË.
ç‡Û¯ÌËÍË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
CËθÌÓ „Û‰ÂÌËÂ/ËÒ͇ÊÂÌË ÔË ‡‰ËÓÔËÂÏÂ
ÄÌÚÂÌ̇ FM ‚˚ÚflÌÛÚ‡ Ì ‰Ó ÍÓ̈‡.
èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÒÚflÌËÚ ‡ÌÚÂÌÌÛ FM.
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÒÎ˯ÍÓÏ ·ÎËÁÍÓ Í ÚÂ΂ËÁÓÛ, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ Ë Ú.‰.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ‰Û„Ó„Ó ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
çÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË Û͇Á‡Ì ̇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡ ÌÓÏÂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl – ‚ÌÛÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ.
USUWANIE USTEREK
W przypadku zaistnienia problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy
nale¿y sprawdziæ poni¿szå listê. Je¿eli pomimo wskazówek problemu nie
uda¬o siê zlikwidowaæ, nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym sprzedawcå
lub serwisem.
OSTRZE¯ENIE:
W ¿adnym wypadku nie wolno naprawiaæ
zestawu we w¬asnym zakresie, oznacza to bowiem utratê gwarancji.
Brak zasilania/dŸwiêku
Odwrotnie w¬o¿one baterie.
W¬o¿yæ baterie w odpowiedni sposób.
Wyczerpane baterie.
Wymieniæ baterie.
Pokrêt¬o si¬y g¬osu ustawione na minimum.
Zwiêkszyæ si¬ê g¬osu.
S¬uchawki så wciå¿ pod¬åczone do odbiornika.
Od¬åczyæ s¬uchawki.
S¬uchawki nie zosta¬y w¬aœciwie pod¬åczone.
W¬o¿yæ s¬uchawki we w¬aœciwy sposób.
Silny przydŸwiêk/szum w radiu
Antena FM nie jest w pe¬ni wyciågniêta.
Utrzymywaæ antenê FM w pe¬ni rozciågniêtå.
Zestaw znajduje siê zbyt blisko telewizora, komputera, itp.
Oddaliæ radio od innego sprzêtu elektrycznego.
Typ urzådzenia znajduje siê na dole urzådzenia,
numer seryjny w kieszeni bateryjnej.
English
POWER SUPPLY
Battery (not included)
1. Open battery door and insert two alkaline batteries, type R6, UM3 or
AA as indicated inside the compartment.
2. Remove the batteries from the set if they are exhausted or not to be
used for a long time.
Batteries contain chemical substances, so they should be
disposed of properly.
RADIO RECEPTION
1. Turn VOL/ OFF clockwise to switch on the radio.
You will hear a small click when switching on.
2. Adjust the volume level with VOL/ OFF.
3. For personal listening, connect headphones with a 3.5 mm plug to the
p socket.
The built-in speaker will then be muted.
4. Adjust the band switch to FM/MW (or LW) to select your waveband.
5. Adjust TUNING to find the desired radio station.
For FM, pull out the telescopic aerial. Reduce its length if the FM signal
is too strong (very close to a transmitter).
For MW (or LW), the set is provided with a built-in aerial. Turn the
whole set to find the best position.
6. To switch off the set, turn VOL/ OFF anti-clockwise until you hear a
small click.
êÛÒÒÍËÈ
èàíÄçàÖ
ŇڇÂË (Ì ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ)
1.
éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‰‚ ˘ÂÎÓ˜Ì˚ ·‡Ú‡ÂË
ÚËÔ‡ R6, UM3 ËÎË ÄÄ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚ÌÛÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ.
2. 쉇ÎËÚ ·‡Ú‡ÂË ËÁ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÂÒÎË ÓÌË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸ ËÎË Ì ·Û‰ÛÚ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ̇ ÔÓÚflÊÂÌËË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.
ŇڇÂË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚
‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸Òfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.
èêàÖå êÄÑàé
1. èÓ‚ÂÌËÚ Û˜ÍÛ VOL/ OFF ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍ ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ‡‰ËÓ.
èË ‚Íβ˜ÂÌËË ‚˚ ÛÒÎ˚¯ËÚ Ì„ÓÏÍËÈ ˘ÂΘÓÍ.
2. éÚ„ÛÎËÛÈÚ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Û˜ÍË VOL/ OFF.
3. ÑÎfl ÔÂÒÓ̇θÌÓ„Ó ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ¯Ú˚¸ ̇ۯÌËÍÓ‚
3,5 ÏÏ ‚ „ÌÂÁ‰Ó p.
ÇÒÚÓÂÌ̇fl ÍÓÎÓÌ͇ ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒfl.
4. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ ‚ÓÎÌ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË FM/MW
(ËÎË LW) ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÌ.
5. ç‡È‰ËÚ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï ÒÚ‡ÌˆË˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË TUNING.
ÑÎfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ FM ‚˚ÚflÌËÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ‡ÌÚÂÌÌÛ. ìÏÂ̸¯ËÚÂ
‰ÎËÌÛ ‡ÌÚÂÌÌ˚ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ò˄̇ΠFM ÒÎ˯ÍÓÏ ÒËθÌ˚È
(ÒÎ˯ÍÓÏ ·ÎËÁÍÓ ÓÚ Ú‡ÌÒÎflÚÓ‡).
ÑÎfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓ̇ MW (ËÎË LW) ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò̇·ÊÂÌÓ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ
‡ÌÚÂÌÌÓÈ. èÓ‚ÂÌËÚ ‚Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇ÈÚË Ò‡ÏÓÂ
ÎÛ˜¯Â ÔÓÎÓÊÂÌË ‰Îfl ÔËÂχ.
6. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔÓ‚ÂÌËÚ Û˜ÍÛ VOL/ OFF
̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ‚˚ Ì ÛÒÎ˚¯ËÚÂ
Ì„ÓÏÍËÈ ˘ÂΘÓÍ.
Polski
ZASILANIE
Baterie (do nabycia w sklepach)
1. Otworzyæ pokrywê kieszeni bateryjnej i w¬o¿yæ dwie baterie alkaliczne
typu R6, UM3 lub AA do kieszeni bateryjnej zgodnie ze schematem.
2. Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli uleg¬y wyczerpaniu lub nie bêdå u¿ytkowane
przez d¬u¿szy okres.
Baterie zawierajå szkodliwe substancje chemiczne, dlatego
nale¿y wyrzucaæ je tylko do odpowiednich kontenerów.
ODBIÓR RADIOWY
1. Obróciæ w prawo pokrêt¬o VOL/ OFF dla wy¬åczenia radia.
Us¬yszymy cichy trzask podczas w¬åczania radia.
2. Poziom dŸwiêku regulujemy pokrêt¬em VOL/ OFF.
3. Do gniazdka p nale¿y pod¬åczyæ s¬uchawki z wtyczkå 3,5 mm przy
indywidualnym s¬uchaniu.
Wbudowany g¬oœnik ulegnie wy¬åczeniu.
4. Przesuwajåc klawisz FM/MW (lub LW) wybieramy pasmo radiowe.
5. Dostoiæ odbiornik radiowy do szukanej stacji radiowej pokrêt¬em TUNING.
Dla odbioru fal FM nale¿y wyciågnåæ antenê teleskopowå. Je¿eli sygna¬
radiowy FM jest zbyt silny (bardzo blisko od przekaŸnika), nale¿y skróciæ
antenê.
Dla odbioru fal MW (lub LW) zestaw jest wyposa¿ony w antenê
wewnêtrznå. Nale¿y obracaæ ca¬ym urzådzeniem dla uzyskania
najlepszego odbioru.
6. Dla wy¬åczenia odbiornika nale¿y obróciæ w lewo pokrêt¬o VOL/ OFF, do
us¬yszenia cichego trzasku.
MAINTENANCE
Use a soft damp cloth to wipe off dust and dirt. Don't use benzene or
corrosives to clean the set.
Don't expose the set to rain, moisture, sand or to excessive heat e.g.
cars parked in direct sunlight.
TAKE CARE WHEN USING HEADPHONES
Hearing Safety:
Listen at a moderate volume. Use at high volume can impair your hearing!
Traffic Safety:
Do not use headphones while driving or cycling as you may cause an
accident!
ENVIRONMENTAL NOTE
The packaging has been minimized so that it is easy to separate into
two materials: cardboard and paper. Please observe the local
regulations regarding the disposal of these packaging materials.
Please inquire about local regulations on how to hand in your old set for
recycling.
ìïéÑ
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Û‰‡ÎËÚ¸ Ô˚θ Ë „flÁ¸, ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ïfl„ÍÓÈ ‚‡ÊÌÓÈ
ÚflÔÍÓÈ. ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ì ÒΉÛÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ·ÂÌÁÓÎÓÏ ËÎË
ÍÓÓ‰ËÛ˛˘ËÏË ‚¢ÂÒÚ‚‡ÏË.
è‰Óı‡ÌflÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ‰Óʉfl, ‚·„Ë, ÔÂÒ͇ Ë ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÚÂÔ·, Í‡Í Ì‡ÔËÏÂ, ‚ χ¯Ë̇ı, Ô‡ÍËÛ˛¯ËıÒfl ̇ ÔflÏÓÏ ÒÓÎ̘ÌÓÏ
Ò‚ÂÚÂ.
ÅìÑúíÖ éëíéêéÜçõ èêà èéãúáéÇÄçàà çÄìòçàäÄåà
ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË:
ëÎÛ¯‡ÈÚ ÏÛÁ˚ÍÛ Ì‡ ÛÏÂÂÌÌÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË. èÓÒÎۯ˂‡ÌË ̇ ·Óθ¯ÓÈ
„ÓÏÍÓÒÚË ÏÓÊÂÚ Ì‡ÌÂÒÚË ‚‰ ‚‡¯ÂÏÛ ÒÎÛıÛ!
ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰‚ËÊÂÌËfl:
ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ̇ۯÌË͇ÏË ÔË ‚ÓʉÂÌËË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ËÎË ÔË ÂÁ‰Â ̇
‚ÂÎÓÒËÔ‰Â, Ë·Ó ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛!
èêàåÖóÄçàÖ èé éïêÄçÖ éäêìÜÄûôÖâ ëêÖÑõ
ÑÎfl ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ·˚ÎÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÓ ÏËÌËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚ Î„ÍÓ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‡Á‰ÂÎÂÌ˚ ̇ ‰‚‡
ÚËÔ‡: ͇ÚÓÌ Ë ·Ûχ„‡. èÓÒ¸·‡ Òӷβ‰‡Ú¸ ÏÂÒÚÌ˚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ‚˚·ÓÒ‡ ˝ÚËı ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚.
èÓÒËÏ ‚‡Ò ÛÁ̇ڸ ÏÂÒÚÌ˚ ‡ÒÔÓflÊÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ˆËÍÛÎflˆËË
‚‡¯Â„Ó ‚˚¯Â‰¯Â„Ó ËÁ ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
KONSERWACJA
Do czyszczenia obudowy nale¿y u¿ywaæ miêkkiej, lekko zwil¿onej
tkaniny. Nie wolno stosowaæ benzenu ani œrodków œciernych – mogå
uszkodziæ urzådzenie.
Nie wolno nara¿aæ urzådzenia na dzia¬anie deszczu, wilgoci, ani silnych
Ÿróde¬ ciep¬a np. pozostawiaæ w samochodzie zaparkowanym na s¬oñcu.
KORZYSTAJ Z G£OWÅ ZE S£UCHAWEK
Ochrona s¬uchu:
Korzystaj ze s¬uchawek przy umiarkowanej sile g¬osu. S¬uchanie g¬oœnej
muzyki mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia s¬uchu!
Bezpieczeñstwo ruchu drogowego:
Podczas prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem nie wolno korzystaæ ze
s¬uchawek – mo¿esz spowodowaæ wypadek!
INFORMACJE EKOLOGICZNE
Opakowanie zosta¬o uproszczone, aby mo¿na rozdzieliæ je na dwa
odrêbne materia¬y: karton oraz papier. Prosimy o przestrzeganie
przepisów lokalnych dotyczåcych sk¬adowania tych materia¬ów.
Prosimy o przestrzeganie miejscowych przepisów odnoœnie recyklingu
przestarza¬ego sprzêtu.
AE 1605 - Portable Radio
Meet PHILIPS at the internet http://www.philips.com
Cmm/RB/0047
English
êÛÒÒÍËÈ
Polski
Æesky
Slovensky
Magyar
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌË Í
Ô‡‚‡Ï ÔÓÚ·ËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ î‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂ Ì ӄ‡Ì˘˂‡ÂÚ Ëı.
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ Ú˜ÂÌË ӉÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â ӷ̇ÛÊÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ï‡ÚÂˇ·ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚ·ËÚÂθ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔӘ„Ó, ̇
·ÂÒÔ·ÚÌ˚È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËfl. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ̇ ÔË
Òӷβ‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:
1. àÁ‰ÂÎË ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓθÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË,
Ô˘ÂÏ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl ΢Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛʉ. àÁ‰ÂÎË ‰ÓÎÊÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò
Òӷβ‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë Ú·ӂ‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
2. é·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl ̇
ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙˈˇθÌ˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.
3. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl Ì ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ̇ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl,
‚ÓÁÌËͯË ‚ ÂÁÛθڇÚÂ:
‡) ıËÏ˘ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı Ô‰ÏÂÚÓ‚, ̇ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl;
·) ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚Íβ˜‡fl, ÌÓ Ì ӄ‡Ì˘˂‡flÒ¸,
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl Ì ÔÓ Â„Ó ÔflÏÓÏÛ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ̇Û¯ÂÌË Ô‡‚ËÎ Ë Ú·ӂ‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, ·ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
̇ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚‰ÂÌ˚ β·˚ÏË ËÌ˚ÏË
Îˈ‡ÏË ÍÓÏ ӷÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl,
Û͇Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛ͈ËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.
4. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ̇ ÔÓ Ô‰˙fl‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚ Ò
ÓË„Ë̇ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ú‡ÎÓ̇ ÓË„Ë̇· ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜Â͇, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.
5. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl ΢Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛʉ, Ë Ì ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ̇
ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚ ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚ı ˆÂÎÂÈ.
èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËχ îËÎËÔÒ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËfl:
ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ꇉËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËθÌËÍË, χ„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚ χ„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl, Ëϲ˘‡fl
Ì·Óθ¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.
ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓ̇θÌ˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂ΂ËÁÓ˚ (‚Íβ˜‡fl ÔÓÂ͈ËÓÌÌ˚Â), ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌ˚ χ„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚Íβ˜‡fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚ ‚ˉÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ˚ (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â), ˆËÙÓ‚˚ ÒoÚo‚˚ ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡Á̇˜ÂÌËfl.
îËχ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎflÂÚ ·Óθ¯Ó ‚ÌËχÌË ͇˜ÂÒÚ‚Û ‚˚ÔÛÒ͇ÂÏÓÈ
ÔÓ‰Û͈ËË. èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Â ‰Îfl ΢Ì˚ı (·˚ÚÓ‚˚ı) ÌÛʉ Ò
Òӷβ‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
Ô‚˚ÒËÚ¸ ÓÙˈˇθÌ˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡ı ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ.
îËχ îËÎËÔÒ
î‡ÍÒ: (095)755-69-23
Portable Radio
AE 1605
AE1605
P
O
C
K
E
T
R
A
D
IO
AE1605
P
O
C
K
E
T
R
A
D
IO
M
H
z
kHz
x10
M
H
z
kHz
x10
FM
MW
FM
MW
NOTES
XP AE 1605/14 29-11-2000 15:39 Pagina 1